Pravidla ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost spol. Crocodille ČR, spol. s. r. o., IČO: 43001343, se sídlem Poděbradská 55/88, 198 00 Praha 9 („ dále jen Crocodille“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Crocodille je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Crocodille během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je Crocodille („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany Crocodille během plnění smluv s obchodními partnery a zákazníky Crocodille , (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Crocodille , (iv) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Crocodille a (vi) na zpracování osobních údajů prováděné Crocodille na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE VYUŽÍVÁME

V souvislosti s registrací do věrnostního programu Bageterie Bouleavrd zpracováváme údaje v rozsahu vyplněném v registračním formuláři (v rozsahu celého jména a kontaktních údajů). 

Vámi zadané kontaktní údaje pak budeme využívat i pro naše evidenční účely a pro zasílání informací a obchodních sdělení. Je v našem oprávněném zájmu držet si databázi našich zákazníků, tak jako je v našem oprávněném zájmu oslovovat Vás srze Vaše kontaktní údaje s našimi obchodními nabídkami. Evidenci našich zákazníků pak potřebujeme zejména z důvodů ochrany našich práv či pro případ vzniku soudního sporu. Z marketingových a evidenčních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky.

V případě, že vytvoříme jakýkoliv účetní doklad obsahující Vaše osobní údaje, máme zákonnou povinnost takový účetní doklad archivovat po dobu 10 let.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě přepravních společností, přímých dodavatelů, osob ve skupině Crocodille a franšízantů konceptu Bageterie Boulevard nebudou Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám. Zároveň bychom Vás rádi ujistili, že Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

 
JAKÁ VÁM GDPR DÁVÁ PRÁVA A JAK JICH U NÁS VYUŽÍT

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu info@boulevard.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu obsahujícím údaje o užívání souboru cookies, informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@boulevard.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Písemnou žádostí na naše zákaznické oddělení je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

 
PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případech, ve kterých zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e‑mailovou adresu info@boulevard.cz. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží na Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), nebudeme nadále Vaše údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

 
PRÁVO NA OMEZENÍ PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@boulevard.cz o omezení jejich použití.
Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

 

PRÁVO BÝT ZAPOMENUT (PRÁVO NA VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo
neoprávněně,

máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@boulevard.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

PRÁVO KDYKOLIV SE ODHLÁSIT ZE ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete jejich zasílání zamezit jednoduše kliknutím na odkaz, který je součástí každého našeho obchodního sdělení.

 

PRÁVO NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ VE STROJOVĚ ČITELNÉ FORMĚ

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@boulevard.cz.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané Vaše osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. ve formátu *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

 

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím nejprve přímo na nás. Pokud by Vám snad ani naši kolegové nedokázali pomoci, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Praha 1 - BB Koruna

Václavské náměstí 1
Na Příkopě 2
Praha 1
navigovat

Otevírací doba:

Pondělí - Sobota
08:00 - 23:00
Neděle
08:00 - 22:00

Konakty

M: 732 341 445
E: bb_pha_koruna@boulevard.cz